Obsługa techniczna
• utrzymanie stanu technicznego nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.,
• prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
• przechowywanie, zabezpieczenie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku, księgowo-rozliczeniowej i prawnej
• zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami
• zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
• kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
• dbanie o prawidłową konserwację,
• prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
• przygotowywanie planów remontowych,
• realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą,
• pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów,
• nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje, odbiór tych prac,
• nadzór techniczny nad bieżącą obsługą budynku,
• bieżące informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.
 
  © phu DoMoD 2013 | wszelkie prawa zastrzeżone