Obsługa administracyjna
• rejestracja wspólnoty, NIP, REGON, etc.,
• założenie i prowadzenie konta bankowego wspólnoty oraz dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
• protokolarne przejęcie nieruchomości i jej dokumentacji technicznej,
• negocjowanie cen, warunków i zawieranie umów na dostawy mediów (woda i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości) oraz kontrolę nad prawidłowością ich wykonania,
• zawieranie umów na usługi (konserwacja, sprzątanie, przeglądy techniczne, ekspertyzy, nadzory, remonty) oraz nadzór nad pracami,
• zawieranie umów ubezpieczenia budynku,
• regulowanie należności nieruchomości,
• reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,
• reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
• reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi,
• organizowanie obsługi prawnej - w sprawach szczególnie skomplikowanych współpracujemy z kancelariami prawnymi,
• przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminów, statutów),
• powiadamianie właścicieli o zebraniach i podjętych uchwałach,
• wykonywanie uchwał,
• przygotowywanie, organizowanie i obsługa zebrań Wspólnoty,
• przygotowywanie projektów planu gospodarczego,
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
• rozliczanie z Urzędem Skarbowym i składanie deklaracji,
• prowadzenie wykazu lokali mieszkalnych, ewidencjonowanie ich stanu prawnego, aktualizacji liczby mieszkańców poszczególnych lokali oraz imiennego wykazu mieszkańców,
• bieżące monitorowanie ilości osób zamieszkujący dany lokal,
• wydawanie właścicielom lokali zaświadczeń, książeczek opłat, poświadczanie wniosków o dodatek mieszkaniowy, itp,
• prowadzenie korespondencji z właścicielami i urzędami,
• pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media,
• nadzór nad terminowością wpłat zaliczek oraz monitorowanie właścicieli lokali w przedmiocie zwłoki z ich zapłatą, naliczanie odsetek za zwłokę,
• prowadzenie w imieniu Wspólnoty postępowań upominawczych i windykacyjnych,
• organizowanie i nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców wraz z przynależnym do nieruchomości: terenem zielonym, podwórzem i chodnikiem,
• zlecanie zabiegów dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji,
• na życzenie Klienta zapewniamy dyżury administratora na terenie nieruchomości.
 
  © phu DoMoD 2013 | wszelkie prawa zastrzeżone